Category

NIEUWS

Inloopavond voor gebruikers en vrijwilligers MFC Houtstek

By NIEUWS

13 februari, 19.30-21.00 uur in ’t Olderloug.  

Het bestuur van MFC Houtstek Slochteren gaat graag in gesprek met verenigingen, organisaties, ondernemers en particulieren die gebruik willen gaan maken van het dorpsontmoetingscentrum, of dit overwegen. 
Ook dorpsgenoten die (misschien) vrijwilliger willen worden, zijn van harte uitgenodigd voor deze inloopavond!

Slechte verliezers in Slochteren

By NIEUWS

Een artikel over tegenstanders van het ontwerp voor een dorpshuis in Slochteren bevat ongegronde insinuaties. De overgrote meerderheid van het dorp is voor.

Met stijgende verbazing – en ik denk vele Slochtenaren met mij – las ik op 8 januari het DVHN-artikel ‘Tegenstanders Lutje Forum stappen naar Raad van State’. Dat een aantal dorpsgenoten het bouwontwerp van het in aanbouw zijnde multifunctionele dorpscentrum (MFC Houtstek) in Slochteren niet mooi vindt, dat weten we zo langzamerhand wel. Dat deze mensen – nadat zij in de afgelopen jaren door alle bevoegde instanties in het ongelijk zijn gesteld – nu nog naar de Raad van State stappen, is hun goed recht. Maar zo’n laatst-mogelijke juridische stap gepaard laten gaan met ongegronde insinuaties, getuigt van slecht verliezerschap. Dat lijkt op een kat in het nauw die rare – en helaas ook nare – sprongen maakt.

Dit is allemaal nog tot daaraan toe. Wat ik écht niet begrijp, is dat journalist Louis van Kelckhoven een aantal ongegronde uitspraken van deze groep klakkeloos overneemt, zonder ook maar één kritische tegenvraag te stellen. Waarom mag dorpsgenoot Boiten namens deze groep beweren dat de bouw van het dorpscentrum illegaal is, terwijl in werkelijkheid de vergunningen binnen zijn en de financiering rond is? En waarom mag hij zomaar zeggen dat ‘deze zaak onfris’ is en dat ‘de rechter aantoonbaar onjuiste uitspraken heeft gedaan’, zonder dat de journalist daarover nadere uitleg vraagt? Zelfs op de insinuatie dat er in ons dorp onvoldoende draagvlak is voor het dorpscentrum, volgt niet de voor de hand liggende journalistieke vraag waarop dat gebaseerd is. Terwijl Van Kelckhoven donders goed weet – hij heeft dat in een eerder krantenartikel ook zelf opgeschreven – dat de overgrote meerderheid van de Slochtenaren enkele jaren geleden (via een huis-aan-huis verspreide enquête) vóór het huidige bouwontwerp heeft gekozen. Net zoals algemeen bekend is dat de Slochterse dorpsvereniging, de jongerenvereniging, de bibliotheek en Staatsbosbeheer vierkant achter MFC Houtstek staan. De journalist was er nota bene zelf bij toen in september jl. zo’n 75 dorpelingen zich enthousiast verzamelden voor een groepsfoto op het dorpsplein, om te vieren dat de bouw eindelijk van start kon gaan. Hoezo, geen draagvlak?

Over smaak valt niet te twisten. Dat een klein deel van de dorpelingen het nieuwe gebouw niet mooi vindt, is hartstikke jammer. Maar de keuze voor dit ontwerp is op democratische wijze tot stand gekomen. Of het gebouw in de omgeving past, is een beslissing die je als leek gelukkig mag overlaten aan mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Persoonlijk vind ik het dan ook een geruststellende gedachte dat de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed heeft bepaald dat dit gebouw uitstekend in ons beschermd dorpsgezicht past.

Ik roep mijn mede-Slochtenaren op hun blijdschap te tonen over de komst van een centraal ontmoetingscentrum in ons eigen dorp! Laten we de bestuursleden die nu al jaren voor de samenhorigheid in het dorp aan het knokken zijn, openlijk onze steun betuigen. Zeker na zo’n ongenuanceerd krantenartikel kunnen zij ons enthousiasme en onze betrokkenheid (en vrijwillige inzet) uitstekend gebruiken!

Maria Ruygrok, dorpsbewoner Slochteren

We zijn begonnen! Doet u mee?

By NIEUWS

We zijn begonnen! Doet u mee?

U hebt het natuurlijk al gezien, de oude houtstek op het dorpsplein is gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe dorpsontmoetingscentrum. Er waren geen juridische belemmeringen meer, dus aannemer VriesBouw kon starten met de bouwwerkzaamheden.

De bijna tweehonderd jaar oude gebinten zijn zorgvuldig uit de oude schuur gehaald en krijgen straks weer een functie in het nieuwe gebouw. Ook de oude dakpannen worden hergebruikt. Inmiddels zitten de palen in de grond en binnenkort worden de fundering en de vloer gestort.

Klusgroep

Net als in andere dorpen moeten ook wij in Slochteren een deel van de werkzaamheden voor de bouw in eigen beheer uitvoeren. Dit zijn klussen als het binnenschilderwerk, eenvoudig timmerwerk, inrichting en schoonmaak. Hiervoor hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld, maar er zijn nog veel meer enthousiaste dorpsbewoners nodig.
U hoeft geen vakman of vakvrouw te zijn, een beetje handigheid is al voldoende. Natuurlijk maken we het gezellig: met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat we MFC Houtstek in 2020 feestelijk kunnen openen!

Interieurgroep

Dorpsvrijwilliger Kaylee Hartman, binnenhuisarchitect, heeft al een mooie voorzet gegeven voor de inrichting van het dorpscentrum. Het bestuur is hier erg enthousiast over. Nu zoeken we creatieve dorpsbewoners die het leuk vinden om in de interieurgroep zitting te nemen en de plannen verder uit te werken. Is dit echt iets voor u? Meldt u dan aan bij het bestuur!

Activiteiten
Het bestuur is ondertussen drukdoende om te onderzoeken wie er nog meer gebruik willen gaan maken van ons multifunctionele centrum en hoe we aan meer inkomsten kunnen komen. Zoals bekend zijn er al afspraken gemaakt met de dorpsvereniging, Jong Goud, de bibliotheek en Staatsbosbeheer.
Om van MFC Houtstek een bruisend centrum te maken met toegankelijke activiteiten voor het hele dorp, zijn initiatieven als schildercursussen, sportactiviteiten, taallessen, pubquizzen, thema-avonden, vergaderingen, theater en muziek van harte welkom!

Beheer

Het bestuur voert oriënterende gesprekken met maatschappelijke organisaties als De Zijlen, Leff en Werkpro voor het beheer, bijvoorbeeld de schoonmaak en het schenken van koffie en thee.  Dorpsbewoners en/of ondernemers die ideeën hebben over het beheer van het pand of hieraan zelf vorm willen geven, worden van harte uitgenodigd om met ons te komen praten!

Wilt u meedoen met of wilt u meer informatie over een van bovengenoemde activiteiten of groepen? Mail dan naar [email protected]of schrijf naar MFC Houtstek, Postbus 12, 9621 AC Slochteren.

U kunt ook bellen met voorzitter Gert Knook (0598) 421975 of bestuurslid Franca Sikkink (0598) 423648.

23 december 2019
bestuur Stichting MFC Houtstek

SAMEN REALISEREN WIJ ONS DORPSHUIS

By NIEUWS

Net als in andere dorpen moeten ook wij in Slochteren een deel van de werkzaamheden  voor de bouw in eigen beheer uitvoeren.  Ook in Slochteren gaat dat lukken ! Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat voldoende vrijwilligers bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

Wat moeten wij in eigen beheer doen:

  1. Binnen schilder werk
  2. Timmer werk
  3. Eind schoonmaak
  4. Inrichting

Wil je ook een bijdrage leveren aan het  realiseren van het dorpshuis meldt je dan aan via [email protected]l

Of  bel even met Gert Knook (voorzitter) op 421975

Vraag je buren, dochter of zoon, vriend of vriendin mee. Want we maken het natuurlijk ook gezellig!!

Slochteren krijgt ook een dorpshuis.

By NIEUWS, Persbericht

Het bestuur van de stichting Multifunctioneel Centrum Houtstek heeft de financiering van de bouwkosten rond en een contract getekend met aannemer VriesBouw.  Het bestuur van MFC Houtstek is extra content met het feit dat het er in geslaagd is om een lokaal bedrijf het werk te gunnen. VriesBouw is er trots op dat zij deze klus mogen doen.

Naar verwachting zal in september met de bouw worden begonnen. Dan wordt de eerste stap gezet naar een prachtig dorpscentrum in ons dorp. Natuurlijk moeten ook de dorpsbewoners aan de bak. Wij hebben straks vrijwilligers nodig voor schilder- en schoonmaakwerk. Als u er nu al zin in krijgt om een bijdrage te leveren meldt u dan aan bij een van de bestuursleden. Het gaat tenslotte om ons eigen dorpshuis en voorbeelden van actieve betrokkenheid zien wij in de dorpen om ons heen. Dat kan in Slochteren natuurlijk ook. Ja, er moet nog veel gebeuren, maar samen zijn wij tot veel in staat

Informatieavond Houtstek redelijk bezocht

By NIEUWS

Levendigheid in het centrum goed voor dorp Slochteren

Ruim dertig belangstellenden woonden op 27 mei de informatieavond bij over het nieuw te bouwen MFC Houtstek op het dorpplein. Op de bijeenkomst in ’t Olderloug deed het nieuwe bestuur – bestaande uit de Slochtenaren Gert Knook, Franca Sikkink, Rudy Veen, Niek van Prooijen en Eppe Okken – de laatste ontwikkelingen rond het dorpsontmoetingscentrum uit de doeken. 

De Houtstek wordt een multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor alle inwoners en bezoekers van het dorp Slochteren. De gemeente heeft in maart jl. de sloop- en bouwvergunningen verstrekt. De nieuwbouw kan worden gerealiseerd dankzij subsidies uit meerdere fondsen, zodat er zeer waarschijnlijk geen hypotheeklast op zal drukken.

Samenwerking
Het bestuur streeft ernaar dat het dorpsontmoetingscentrum straks zes dagen per week open zal zijn. Uitgangspunt is een realistische exploitatie die niet uitsluitend leunt op inkomsten uit zaalverhuur. Er zijn contacten gelegd met een aantal potentieel vaste gebruikers, zoals Marketing Groningen (voorheen VVV), Staatsbosbeheer en Biblionet. Ook zal er samengewerkt worden met de Fraeylemaborg, maar de Houtstek moet niet gezien worden als een dependance van de borg.

Met Biblionet zijn de gesprekken over een bibliotheek-nieuwe-stijl in een vergevorderd stadium. Er zijn plannen voor een ontmoetingsruimte waar behalve het lenen van boeken bijvoorbeeld ook gelegenheid is om dagelijks de krant te lezen.

Bouw
Voor wie ze nog niet kende lagen de bouwtekeningen ter inzage. In de nieuwbouw worden de eeuwenoude gebinten uit de te slopen schuur, de oude houtstek, hergebruikt. Daarnaast zal het MFC volledig opgetrokken worden uit hout van bossen van Staatsbosbeheer.
Het bestuur heeft drie aannemers gevraagd een offerte te maken. De definitieve keuze voor de aannemer wordt deze maand gemaakt. Het bestuur hoopt dat het gebouw er nog dit jaar staat.

Horeca

Enkele aanweizgen stelden vragen over de financiële haalbaarheid. Maar de meesten betoonden zich enthousiast dat de realisatie van het gebouw nu echt dichtbij komt. Eindelijk krijgt Slochteren een centrale plek van waaruit diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden. Men vindt het positief dat er in het centrum van het dorp nu meerdere horecazaken actief zijn, dat versterkt de levendigheid in het dorp. Een bruisend ontmoetingscentrum zal dit nog verder versterken!

Beleidsplan Multifunctioneel Centrum HOUTSTEK

By NIEUWS

2019 2024

Verbinding en Vitaliteit op het dorpsplein van Slochteren

Inleiding

In november 2016 is de Stichting Houtstek opgericht met als doel het tot stand brengen, in stand houden, beheren en verder ontwikkelen van Het Houtstek als multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor de inwoners en bezoekers van het dorp Slochteren.
Het toenmalig bestuur heeft een projectplan opgesteld, in samenspraak met het gemeentebestuur, de dorpsvereniging, het bestuur Landgoed Fraeylema en diverse andere partijen. Dit projectplan was in belangrijke mate gebaseerd op de in 2010 vastgestelde dorpsvisie.
Inmiddels is het projectplan in uitvoering en zal naar verwachting nog in 2019 worden afgerond.

De afgelopen jaren is er in ons dorp veel veranderd. Zo zijn er voorzieningen verdwenen en is het havengebied opnieuw ingericht.

Ons beleidsplan is gericht op de toekomst en op een haalbare exploitatie.

We kunnen vaststellen dat Slochteren zich in een bijzondere positie bevindt. Ons dorp bezit hoge cultuurhistorische waarden zoals de molens aan de Groenedijk, de borg en historische gebouwen aan de Hoofdweg. Het dorp heeft goede verbindingen met prachtige natuurgebieden. Wij kunnen dus trots zijn op deze hoge gebiedskwaliteit.

Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat MFC Houtstek hieraan een belangrijke extra bijdrage kan leveren!

Naar verwachting zal het gebouw op het dorpsplein eind 2019 worden opgeleverd!

Dit is wat wij graag willen:

Wij willen bijdragen aan een vitaal centrum dat dorpsbewoners verbindt en uitdaagt om mee te doen. Dit laat zich makkelijk opschrijven, maar hoe doen wij dat?

Activiteiten
Vitaliteit en verbinding kunnen niet zonder elkaar, het zijn elkaar versterkende factoren. Een goed voorbeeld is de Slochterse jongerenorganisatie Jong Goud die activiteiten organiseert voor jong en oud.
Wij willen aan dorpsbewoners die zelf iets willen organiseren ruimte bieden en natuurlijk verwachten wij ook van onze dorpsvereniging veel initiatieven.

Inlopen en ontmoeten

Wij zien een koffie- en theehuis voor ons dat zes dagen in de week van 9.00 tot 22.00 uur open is. Zo’n inloop- en ontmoetingsruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor levendigheid en biedt gastvrijheid aan de eigen inwoners en aan bezoekers van elders.

In het MFC komt ook een open wifi-verbinding.

Natuurlijk komt er ook een mooi buitenterras waar men op elk tijdstip van de dag kan genieten van een kop koffie of thee, en voor de kinderen is er een ijsje.

Aan de stamtafel is er altijd gelegenheid voor een goed gesprek of het lezen van de krant.

Exposities en workshops

De Fraeylemaborg zal exposities en workshops verzorgen in MFC Houtstek. Andere organisaties kunnen hierbij aansluiten.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer wil in het MFC, in samenwerking met Marketing Midden-Groningen, een soort bezoekerscentrum ontwikkelen. Het Houtstek kan bovendien het vertrekpunt zijn van diverse wandelingen en fietstochten.

Bibliotheek

Met Biblionet onderzoeken we of er in het Houtstek een kleine bibliotheek kan worden gehuisvest. De openingstijden zullen dan gelijk zijn aan de openingstijden van het Houtstek.

Dit is wat wij niet willen:

Wij willen geen concurrerende verhouding met de huidige commerciële bedrijven in het centrum. Maar het Houtstek heeft uiteraard wel inkomsten nodig. Hierin zoeken wij naar een goede balans met onze omgeving. We hebben elkaar immers nodig als het gaat om het creëren van een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum. Daar varen alle partijen wel bij!

MFC Houtstek wordt geen dorpshuis in de tradiditionele zin van het woord. Wij vinden dat niet meer van deze tijd en bovendien kan dat financieel niet uit. Ook op dit punt zullen wij een verantwoorde balans moeten zoeken. Wij gaan hierover in gesprek met de dorpsbewoners.

Wij geloven in een groeimodel en een ontwikkelingsmodus.

Wie zijn WIJ?

In de visie van het bestuur van MFC Houtstek zijn WIJ álle inwoners van ons mooie dorp Slochteren. Sámen hebben nu de mogelijkheid en de gelegenheid hier met elkaar iets moois van te maken!

Wonen in een vitaal dorp, waarin men zich verbonden voelt met zijn dorpsgenoten, is van grote invloed op ieders welbevinden. In zo’n dorp hoort een vitaal centrum waaraan en waarin wij samen-zijn en samen- werken!

Als bestuur van MFC Houtstek zijn wij verantwoordelijk voor de instandhouding van dit multifunctionele centrum.
Als compleet dorp staan we voor de organisatie ervan, de inspiratie ervoor en de betrokkenheid erbij.
Eindelijk een eigen stek in ons dorp! Nu zijn WIJ dus aan zet. Kom vooral met ideeën!

Slochteren, mei 2019

Stichting MFC Houtstek Slochteren Postbus 12
9620 AA Slochteren www.houtstekslochteren.nl

Nieuw bestuur Stichting Houtstek wil Slochtenaren weer verenigen

By NIEUWS

Waar de inwoners van Steendam, Siddeburen, Schildwolde, Froombosch en Kolham de handen ineen sloegen om te komen tot een nieuw dorpshuis, ging in Slochteren de weg naar een eigen ’huis van het dorp’ tot dusverre over vele hobbels. Daar moet verandering in komen, aldus het nieuwe bestuur van Stichting Houtstek. ”We nodigen alle Slochtenaren uit om mee te doen. Alleen samen kunnen we er een succes van maken.”

”Er is hard gewerkt aan de realisatie van het dorpsontmoetingscentrum Houtstek aan het dorpsplein in Slochteren,” aldus Gert Knook, de nieuwe voorzitter van de stichting die ’de realisatie, beheer en verdere ontwikkeling van de Houtstek als multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor het dorp Slochteren en haar bezoekers’ tot doel heeft gesteld. ”Het vorige bestuur vond dat het project in een fase was beland dat een nieuw bestuur met een schone lei de kar verder moest trekken.

Aan projectleider Marjon Edzes, directeur van de Fraeylemaborg, is te danken dat de bouwvergunning is aangevraagd. Zij heeft met haar contacten veel fondsen kunnen werven en hiermee het onmogelijke mogelijk gemaakt. Maar de Houtstek wordt een huis voor het dorp en geen dependance van de Fraeylemaborg; die wordt straks een goede klant van de Houtstek, net als de damvereniging.”

Het ontwerp voor het multifunctionele centrum viel niet bij alle inwoners in goede aarde. Knook: ”Het dorp is hierdoor in twee kampen gespleten. Dat is niet goed voor Slochteren en niet goed voor de ontwikkeling van de ontmoetingsplek, die we willen creëren voor alle Slochtenaren. De nieuwe bestuursleden zijn echter niet betrokken geweest bij de vorige fase en derhalve niet belast met het verleden.

We hebben een goed gesprek gevoerd met de tegenstanders van het ontwerp, met wederzijds respect voor elkaars standpunten: We waren het eens dat we het oneens zijn. Er bestaan wettelijke mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningsaanvraag; die uitkomsten wachten wij in alle rust af.”

Het Houtstek-bestuur bestaat nu uit vijf personen, die allen woonachtig zijn in het dorp. ”Heel bewust. We willen zoveel mogelijk lokale mensen inschakelen,” zegt Knook. ”Dan is de binding het grootst. Daarom is het nieuwe bestuur van Dorpsvereniging Slochteren ook meteen weer betrokken bij de planvorming.

” Hij is ervan overtuigd dat Slochteren behoefte heeft aan een kloppend dorpshart. ”De haven is prachtig geworden, De Driesprong levert ook weer de nodige reuring en als Staatsbosbeheer nu ook nog snel begint met de renovatie van de historische boerderij, kunnen we er een schitterend dorpsplein van maken. Een ontmoetingsplek voor inwoners, maar ook voor toeristen.”

Voor de bouw is de benodigde 1 miljoen euro nagenoeg binnen. Knook: ”Het resterende bedrag kunnen we renteloos lenen bij de provincie, maar wij vinden eigenlijk dat de gemeente Midden-Groningen hiervoor over de brug zou moeten komen. Zij stellen voorlopig geen cent beschikbaar. Door de gemeentelijke herindeling verdwijnt met het gemeentehuis echter ook de grootste werkgever uit Slochteren.

Dat is een enorme aderlating voor het dorp. Ik begrijp niet dat er in de gemeenteraad niemand is die zijn stem verheft en zich sterk maakt voor een compensatie. Een bruisend dorpshart is goed voor Slochteren en levert wellicht nieuwe banen op.”

Knook realiseert zich dat er voor de exploitatie wel economische dragers nodig zijn. ”Er wordt niet uitgegaan van de traditionele dorpshuisfunctie, maar van een vernieuwend concept, waarin veel functioneler gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimten. Dat doen we graag met betrokken verenigingen, organisaties en bedrijven, maar we kunnen dit als bestuur niet alleen.

Het is nu tijd om in Slochteren te laten zien dat we met elkaar de mouwen kunnen opstropen en ook daadwerkelijk een dorpsgemeenschap vormen. In de dorpen om ons heen is het overal gelukt om samen een (nieuw) dorpshuis te realiseren; dat moet ook bij ons mogelijk zijn. We zoeken mensen met expertise op allerhande vlakken. Ik nodig iedere Slochtenaar dan ook nadrukkelijk uit om mee te doen.” Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen via e-mail: [email protected].

Bron: ’t Bokkeblad

Update

By NIEUWS

Drie aannemers hebben op ons project ingeschreven.Met de architect zijn we bezig die inschrijvingen te bestuderen. Dat vraagt nog wel enige tijd.We willen een mooi gebouw binnen het beschikbare budget.Zodra wij dit proces hebben afgerond zullen we een moment plannen om de bewoners van ons dorp te informeren. 

De vergunningen zijn binnen

By NIEUWS

Hoera! De langverwachte omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een MultiFunctioneel Centrum  ( MFC) op het Erfgoedplein in Slochteren is rond. De gemeente Midden-Groningen heeft bovendien een sloopvergunning verstrekt voor de bestaande schuur. Met deze vergunningen is het project MFC Houtstek een belangrijke stap verder!

De  technische voorbereiding is in een afrondend stadium. Zoals bekend worden de oude gebinten uit de te slopen schuur in de nieuwbouw hergebruikt.[MR1]  Ook is de financiering rond en ligt er een sluitende exploitatiebegroting.

Ondertussen zijn en blijven de bestuursleden van Stichting Het Houtstek druk bezig, onder meer in contacten met diverse organisaties. Zo zijn wij in gesprek met de dorpsvereniging over het gebruik van het Houtstek, met Staatsbosbeheer over hoe wij als buren elkaar kunnen versterken, met Marketing Midden-Groningen over een soort van Toeristisch informatiepunt, Biblionet over het huisvesten van de bibliotheek in het MFC en uiteraard met de gemeente over allerlei randvoorwaarden.

Zodra het gemeentebestuur een beslissing heeft genomen over het door omwonenden ingediende bezwaarschrift tegen de bouw van het MFC, zullen wij de inwoners van Slochteren uitnodigen om mee te denken over de brede functie die het MFC voor het dorp moet krijgen. Dan zullen wij ook ons nieuwe beleidsplan [MR2] presenteren.

Nog even en dan heeft ook Slochteren een eigen dorpsaccommodatie!

U doet toch ook mee?!

Het bestuur van Stichting Het Houtstek,